artykuł nr 1

RODO

Obowiązek Informacyjny

 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy iż:

 • Obiekt jest monitorowany.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w  Pabianicach przy ul. św. Rocha 8, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000252860, NIP 731-193-22-70;
 • Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: ;
 • Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Administratora Systemu Informatycznego, z  którym można się skontaktować pod adresem e-mail:
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b, e, f i a RODO w celu wykonywania działalności Spółki, w szczególności w zakresie realizacji czynności z zakresu świadczenia usług o dostawę ciepła, obsługi procesów inwestycyjnych, wykonywania umów. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody.
 • Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne;
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi bieżącej działalności Spółki lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;
 • Posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście;
 • Decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.