artykuł nr 1

Jak przyłączyć obiekt do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej

Schemat procesu przyłączania:

 1. Zapytanie o możliwość przyłączenia. Zapytanie o możliwość przyłączenia konkretnego obiektu do sieci ciepłowniczej ZEC Sp. z o.o. można przesłać pocztą na adres kwoszczak@zec.pabianice.pl lub dostarczyć osobiście w formie podania do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. św. Rocha 8 do sekretariatu tel. 42 225-93-00 zapytanie o możliwość przyłączenia (112kB) 
   
 2. Wniosek o przyłączenie. W podaniu należy określić kubaturę, rodzaj i przeznaczenie obiektu, przewidywane potrzeby cieplne oraz określić sposób dalszego kontaktu. Po otrzymaniu podania przeprowadzana jest analiza możliwości przyłączenia. wniosek o przyłączenie (53kB) W przypadku pozytywnej oceny możliwości przyłączenia zainteresowana osoba powinna dostarczyć osobiście lub pocztą następujące dokumenty (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych Dz. U. Nr 16, poz. 92): dokument określający tytuł prawny wnioskującego do korzystania z obiektu (określający prawo własności), plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z lokalizacją podłączanego obiektu i zaznaczoną, planowana lokalizacją węzła cieplnego, wypis z rejestru gruntów (w razie potrzeby, na żądanie ZEC Sp. z o.o.)
   
 3. Uzgodnienie warunków finansowych.
   
 4. Uzgodnienie projektu umowy o przyłączenie i wydanie warunków technicznych.
   
 5. Umowa o przyłączenie wzór umowy przyłączeniowej (194kB)
   
 6. Umowa sprzedaży ciepła.
   
 7. Realizacja zapisów umownych.