artykuł nr 1

Działalność podstawowa spółki

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
 • Budowy związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
 • Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych(43.29.Z),
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
 • Malowanie i szklenie (43.34.Z),
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z), Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
 • Transport drogowy towarów (49.41.Z),
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 • Działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
 • Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)